Building Developers

consumer complaints, reviews and recommendations about Building Developers companies, products and services.


Madoor group ( real estate Builder) – बिल्डर प्लॅट ची “खरेदी खत” (sale deed) करून देत नाही

Madoor group ( real estate Builder) Complaints & Reviews By: shrikant b आदरणिय सर/मॅडम मी श्रीकांत शिवनाथ बुचडे माझी आई नामे श्रीमती ताराबाई शिवनाथ बुचडे यांनी सन २००५ मधे मधुर बिल्डवेल (पी) ली टी डी यांच्या कडुन एक प्लॅट विकत घेतला सदर च्या प्लॅट ची संपूर्ण कीमंत १६००००/- ( सोला […]